โครงสร้างเงินเดือนปี 2555 ArchiveLatest Posts

เงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มกราคม 2555 ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. …. เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 สำหรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุดใหม่จะเป็นดังนี้ ข้าราชการวุฒิ ปวช.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 7,620 บาท ขั้นสูง 8,080 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 9,900 บาท ข้าราชการวุฒิ ปวส.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 9,300