โค้ดสีตัวอักษร html color code RGB

Home  »  Website   »   โค้ดสีตัวอักษร html color code RGB

โค้ดสีที่ใช้ในเว็บ หรือ สีเว็บ มีหลักการอ้างอิงถึงในลักษณะสองแบบ คือ อ้างอิงตามเลขฐานสิบหก ในรูปแบบ RGB รหัสผสมสีของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรืออ้างอิงตามชื่อสีภาษาอังกฤษ

โค้ดสีต่างๆ เหล่านี้สามารถคัดลอกไปตกแต่งเว็บไซต์หรืองานอื่นๆได้เลยครับ เช่น

ใช้กับ html  ตามนี้  <font color=”#ff0000″> ทดสอบสี </font>   ผลที่ได้คือ  ทดสอบสี

สีมาตรฐานของ HTML

ชื่อรหัสสีชื่อรหัสสีชื่อรหัสสีชื่อรหัสสี
black#000000silver#c0c0c0maroon#800000red#ff0000
navy#000080blue#0000ffpurple#800080fuchsia#ff00ff
green#008000lime#00ff00olive#808000yellow#ffff00
teal#008080aqua#00ffffgray#808080white#ffffff

แจกโค้ดสีแบบต่าง ๆ สำหรับ ข้อความ  อักษร html code ตัวหนังสือ แต่ง hi5 หรือเว็บไซต์

EEEEEEDDDDDDCCCCCCBBBBBBAAAAAA999999
888888777777666666555555444444333333
222222111111000000FF0000EE0000DD0000
CC0000BB0000AA0000990000880000770000
660000550000440000330000220000110000
FFFFFFFFFFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00
CCFFFFCCFFCCCCFF99CCFF66CCFF33CCFF00
99FFFF99FFCC99FF9999FF6699FF3399FF00
66FFFF66FFCC66FF9966FF6666FF3366FF00
33FFFF33FFCC33FF9933FF6633FF3333FF00
00FFFF00FFCC00FF9900FF6600FF3300FF00
FFCCFFFFCCCCFFCC99FFCC66FFCC33FFCC00
CCCCFFCCCCCCCCCC99CCCC66CCCC33CCCC00
99CCFF99CCCC99CC9999CC6699CC3399CC00
66CCFF66CCCC66CC9966CC6666CC3366CC00
33CCFF33CCCC33CC9933CC6633CC3333CC00
00CCFF00CCCC33CC6633CC3300CC9900CC66
00CC3300CC00FF99FFFF99CCFF9999FF9966
FF9933FF9900CC99FFCC99CCCC9999CC9966
CC9933CC99009999FF9999CC999999999966
9999339999006699FF6699CC669999669966
6699336699003399FF3399CC339999339966
3399333399000099FF0099CC009999009966
009933009900FF66FFFF66CCFF6699FF6666
FF6633FF6600CC66FFCC66CCCC6699CC6666
CC6633CC66009966FF9966CC996699996666
9966339966006666FF6666CC666699666666
6666336666003366FF3366CC336699336666
3366333366000066FF0066CC006699006666
006633006600FF33FFFF33CCFF3399FF3366
FF3333FF3300CC33FFCC33CCCC3399CC3366
CC3333CC33009933FF9933CC993399993366
9933339933006633FF6633CC663399663366
6633336633003333FF3333CC333399333366
3333333333000033FFFF33330033CC003399
003366003333003300FF00FFFF00CCFF0099
FF0066FF0033FF0000CC00FFCC00CCCC0099
CC0066CC0033CC00009900FF9900CC990099
9900669900339900006600FF6600CC660099
6600666600336600003300FF3300CC330099
3300663300333300000000FF0000CC000099
00006600003300FF0000EE0000DD0000CC00
00BB0000AA00009900008800007700006600
0055000044000033000022000011000000FF
0000EE0000DD0000CC0000BB0000AA000099
000088000077000055000044000022000011

Tags.

โค้ดสี, ทดสอบสี, โค้ดสี html, รหัสสี, รหัสสี html, โค้ดสีตัวอักษร, ชื่อสีภาษาอังกฤษ, โค๊ดสี, ตัวอักษรสี, โค้ดสีตัวอักษร html

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *