Tag: Error

Canon mp287 error P07 E08 และวิธีเคลียร์ซับหมึก โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon mp287 error P07 E08 โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287 อันดับแรก ต้องเข้า Services mode mp287 โดยการกดปุ่มก่อนครับโดย ปิดเครื่อง รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ ถอดสาย…

Read More