Tag: ICT free Wifi

Free WiFi AIS, CAT, TOT, True ฟรีไวไฟต้อนรับสงกรานต์ 2561

Free WiFi AIS, CAT, TOT, True ฟรีไวไฟจากกระทรวงดิจิทัลต้อนรับสงกรานต์ 2561โดย AIS, CAT,…

Read More

วิธีลงทะเบียน เข้าใช้ ict free wifi

การสมัครและการใช้งาน วิธีลงทะเบียน เข้าใช้ ICT Free WiFi วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Account เมื่อคลิกลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับ Account…

Read More

ICT Free WiFi ลงทะเบียนใช้ wifi ฟรี ICT Free WiFi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ICT Free WiFi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ลงทะเบียนใช้ ICT Free WiFi ฟรี  วิธีสมัครไวไฟฟรีรัฐบาล…

Read More