Tag: ICT free Wifi

วิธีลงทะเบียน เข้าใช้ ict free wifi

การสมัครและการใช้งาน วิธีลงทะเบียน เข้าใช้ ICT Free WiFi วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Account เมื่อคลิกลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับ Account…

Read More

ICT Free WiFi ลงทะเบียนใช้ wifi ฟรี ICT Free WiFi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ICT Free WiFi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ลงทะเบียนใช้ ICT Free WiFi ฟรี  วิธีสมัครไวไฟฟรีรัฐบาล…

Read More