Tag: Power Supply

วิธีตรวจเช็ค Power Supply

วิธีตรวจเช็ค Power Supply คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิธีตรวจเช็ค Power Supply เมื่อมีอาการเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด Power Supply เป็นสิ่งแรกๆที่เราควรจะตรวจเช็คว่าทำงานไหม ปกติหรือไม่ Power Supply ที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน อาจจะให้อุปกรณ์อื่นๆในคอมพิวเตอร์เสียหายได้…

Read More