คำขวัญวันเด็ก 2556 คำขวัญวันเด็กปี 2556 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติวันที่ 12 มกราคม 2556

Home  »  เรื่องทั่วไป   »   คำขวัญวันเด็ก 2556 คำขวัญวันเด็กปี 2556 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติวันที่ 12 มกราคม 2556

วันเด็กแห่งชาติในปี 2556 นั้นคือวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยปกติแล้ววันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยเป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป และนายกรัฐมนตรีจะมีการให้คำขวัญวันเด็กในทุกๆ ปี

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการได้เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 56 ซึ่งตรงกับในวันที่ 12 มกราคม 2556

โดยในรูปเป็นการเขียนด้วยลายมือนายกฯ ยิ่งลักษณ์ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 มีข้อความว่า

“ รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน ”

คำขวัญวันเด็ก 2556 คำขวัญวันเด็กปี 2556 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติวันที่ 12 มกราคม 2556

เราไปทบทวนคำขวัญวันเด็กในอดีต ตั้งแต่ครั้งแรกปี 2502 ถึงปัจจุบันกันครับ

2555 – นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
2554 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
2553 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2552 – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
2551 – พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
2550 – พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2549 – พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
2548 – พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2547 – พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2546 – พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2545 – พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2544 – นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2543 – นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2542 – นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2541 – นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2540 – พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
2539 – นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
2538 – นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537 – นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2536 – นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2535 – นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
2534 – นายอานันท์ ปันยารชุน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2533 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2532 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2531 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2530 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2529 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2528 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2527 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
2526 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
2525 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2524 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2523 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2522 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2521 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2520 – นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
2519 – ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
2518 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
2517 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
2516 – จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2515 – จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2514 – จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2513 – จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2512 – จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2511 – จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
2510 – จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
2509 – จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
2508 – จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
2507 – จอมพล ถนอม กิตติขจร (((งดจัดงานวันเด็ก
2506 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
2505 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2504 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2503 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2502 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) เรียบเรียงโดย com250

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *