Gmail แนบไฟล์ใหญ่ได้ถึง 10GB โดยเชื่อมกับ Google Drive

Gmail แนบไฟล์ใหญ่ได้ถึง 10GB โดยเชื่อมกับ Google Drive

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *