Shutdown แล้วเครื่องไม่ยอมปิด

Shutdown แล้วเครื่องไม่ยอมปิด

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.