วันพืชมงคล ประวัติวันพืชมงคล 2555

Home  »  Doodles   »   วันพืชมงคล ประวัติวันพืชมงคล 2555

วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2555

วันพืชมงคลเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งของไทยเรา เพราะเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารของประชากรชาวไทยและคนทั้งโลก ดังนั้น โลโก้ Google Doodles วันนี้จึงเกี่ยวกับประวัติวันพืชมงคลนั่นเอง

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) คือ วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคล
เป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ประวัติวันพืชมงคล
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกอาจจะเรียกว่า พิธีแรกนา นั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ในยุคนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เพียงแต่เสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น และในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งได้ใช้วิธีนี้ตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และ มิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรกๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มพิธีสงฆ์ขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สิ่งควรปฏิบัติในวันพืชมงคล

  • ประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
  • จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพืชมงคลรวมทั้งพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

จากการเสี่ยงทายในปีนี้ 

พระยา แรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้าได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ 

พระโคกินอะไร ?

พระโคกินหญ้า-น้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

Tags.

วันพืชมงคล, วันพืชมงคล 2555, วันฉัตรมงคล, ประวัติวันพืชมงคล, วันฉัตรมงคล 2555, วันแรกนาขวัญ, พืชมงคล, วันพืชมงคล2555, ประวัติวันพืชมงคล 2555, พิธีแรกนาขวัญ 2555

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *